Türkiye Gazetecilik Başarı ÖdülleriYönetmelik

AMAÇ VE KAPSAM:

MADDE 1 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti her yıl “Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri” adıyla bir yarışma düzenler.

MADDE 2 - Gazetecilik Başarı Ödül Dalları: Basın (Gazete, Dergi, Ajans),Televizyon, Radyo ve İnternet gazeteciliği ana başlıkları altında sıralanır.
Her dalda yarışmaya katılacak yapıtların TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ  normlarına uygun olması ön koşuldur.

MADDE 3 - Ana Dal ya da bağlı dallarda yalnızca tek ödül verilir.

BASIN
A) Haber:
a) Siyasal
b) Ekonomi
c) Toplum
d) Eğitim
e) Sağlık
f) Kültür-Sanat-Magazin
g) Spor

B) Köşe yazısı
C) Araştırma (Tek ya da Seri)
D) Röportaj - Söyleşi
E) Sayfa Düzeni: a)Birinci Sayfa Düzeni b) İç Sayfa Düzeni 
F) Karikatür: “Seri-Bant dahil”
G) Fotoğraf

TELEVİZYON

a) Televizyon Haber
b) Haber Araştırma
c) Haber Program
c) Belgesel
d) Kültür-Sanat Programı
e) Spor Program
f) Kamera Çalışması

RADYO
Haber ya da Program dalında tek bir ödül verilir.

İNTERNET GAZETECİLİĞİ
a) İnternet haber,
b) internet röportaj
c) internet özgün köşe yazısı
bölümlerinden oluşur.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ
Yukarıda sayılan dallardan birinde ya da başka bir alanda bir yıllık çalışması dikkate alınarak bir yayın organı veya gazeteciye verilir. Nezih Demirkent Özel Ödülünü doğrudan Yönetim Kurulu belirler.

KATILMA KOŞULLARI:
MADDE 4 - Ödüller
a) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerine,

b) Sarı Basın kartı taşıyan gazetecilere,

c) Sarı Basın Kartı taşımayan ancak, bir yayın organında (Gazete-Dergi-TV, Radyo, Ajans) ilgili yasaya göre düzenlenmiş sözleşme hükümleri ile çalıştıkları, sözleşmelerinin sürdüğünü yayın organı yetkilisinin onayı ile belgeleyen gazetecilere açıktır.

Ödüle aday yapıtlar ödülün tarihini taşıyacağı yıl içinde yayınlanmış olmalıdır. Dizi yazılarda yazının başlangıç tarihi dikkate alınır.
Adaylar, bir başka basın kuruluşu tarafından ödüllendirilmiş eserleri ile Türkiye Gazetecilik Başarı Ödüllerine katılamazlar.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Seçici Kurul üyeleri ödüle aday olamazlar.
Her aday Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne bir dalda ve bir eserle katılabilir ya da önerilebilir. Kendi eserini öneren aday bir ekip içinde de görev yapmışsa ekip dışı tutulur.
Ekip çalışmaları için başvurularda ekibin tüm elemanlarının başvuruyu imzalamaları zorunludur.

MADDE 5 - Ödüllere adaylık aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleşir.
a) Kişisel başvuruyla,
b) Çalıştığı kuruluş ya da kurulun yayın sorumlularınca,
c) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim, Denetim, Onur ve Balotaj Kurulu Üyeleri önerisiyle.
d) Seçici Kurul Üyeleri yarışma için aday öneremezler.

KATILMA SÜRESİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

MADDE 6 - Yönetmeliğin 4.maddesinde belirlenen koşullara uyan adayların eserlerini en geç 1 Mart saat 17.00’ ye kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliğine iletmeleri gerekir.

a) Başvurunun tüm dallarda, adayların özgeçmişlerini ve çalışmalarını belirten 8 adet bilgi yazısı, 2 adet fotoğraf ve başvurdukları yapıma esas yazılı metin özetleriyle (Televizyon ve Radyo için) yapılması zorunludur.

 b) Gazetecilik için 8 adet (Bir asıl 7 fotokopi) gazete, Ayrıca çalışmanın yayınlandığı sayfanın taranmış halinin 1 adet usb ya da cd’ye yüklenerek gönderilmesi gereklidir.   

c) Radyo için 8 adet USB Flash Bellek veya CD olarak yapılmalı, başvuruya yapımın içeriğinin yer aldığı 8 adet metin eklenmesi zorunludur.

d) Televizyon için 8 adet USB Flash Bellek (video dosyaları MP 4 uzantılı.(h264 codec), video bitrate değeri en az 5000 olmalı) veya DVD’ye kaydedilmiş görüntü ulaştırılmalıdır, başvuruya yapıma esas 8 adet içerik metninin eklenmesi zorunludur.

e) İnternet Haber, Röportaj ve İnternet Özgün Köşe Yazısı dalındaki başvuruların 6 adet USB Flash Bellek olarak ulaştırılması gerekmektedir.

f) Adaylar son katılma gününü beklemeksizin eserleri yayınlandıktan hemen sonra da yarışmaya

BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER

MADDE 7 - Adaylar başvuru yazılarında aşağıdaki bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadırlar.

a) Adı, Soyadı,

b) Eserin yayınlandığı Gazete, Dergi, Ajans Bülteni, TV ve Radyo ile yayın tarihi

c) Eserin başlığı, katıldığı dal

Yarışmaya aday olan yapıtlar için başvurularda hangi dala aday olunduğu açık biçimde belirtilmelidir. Türüne uymadığı için yarışma dışı bırakılan yapıtlardan Seçici Kurul sorumlu değildir.

ç) Televizyon Program ve TV Haberi yayınlanmış olmalıdır ve madde: 6’ da belirtildiği şekilde gönderilmelidir.

d) Adayın Sarı Basın kartı numarası ve düzenlenme tarihi belirtilmeli, kısa bir özgeçmişi ve bir vesikalık fotoğrafı başvuruya eklenmelidir.

e) Basın Kartı taşımayanlar için ilgili yasaya göre çalıştığını belgeleyen yayın organı yetkilisinin yazısı gereklidir.

f) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri (d) ve (e) bentlerindeki bilgileri eklemek zorunda değillerdir.

g) Eserleri radyo ve televizyon ile yayınlanmış gazeteciler (a) ve (c) bentlerindeki bilgilere ek olarak yayın günü ve saati ile süresini belirten ve bölüm yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi başvurularına eklemek zorundadırlar.

h) Her türlü imzasız eser, Genel Yayın Müdürleri veya Yazı İşleri Müdürleri, TV ve Radyoda Sorumlu Müdürler tarafından adayın adı belirtilerek onaylanmış olmalıdır.

Radyo ve TV eserlerinin Seçici Kurul tarafından incelenmesinde radyo ve televizyon kuruluşlarının teknik olanaklarından yararlanılır.

SEÇİCİ KURUL

MADDE 8 -

a) Seçici Kurul 19 üyeden oluşur ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunca belirlenir.

b) Seçici Kurul Basın, Televizyon ve Radyo alanında uzun süre çalışmış görev yaptığı dallarda uzmanlaşmış gazeteci ve akademisyenlerden oluşur.

7 üyeden oluşan basın, 7 üyeden oluşan televizyon-radyo ve 5 üyeden oluşan internet için ayrı jüriler oluşturulur.

MADDE 9 - Seçici Kurul Nisan ayında toplanır.  Bir başkan ve bir raportör seçer.

Sonuçların belirlenmesinde şu yöntem uygulanır.

Her Seçici Kurul üyesi aday gösterilen eserlere 3 (üç) ile 10 (on) arasında değişen tam puan verir. Bir eserin ödül alabilmesi için oy toplamının, oy kullanan Seçici Kurul üyesi sayısına bölünmesi sonunda en az 6 (altı) puan almış olması gereklidir.

Her dalda yılın başarılı gazetecisi olarak bir aday ödüllendirilir.(Alt dalları da bulunan dallarda her alt dal için en yüksek puanı alan aday ödül alır. Ödül bölüştürülmez.) Puanlarda daha fazla sayıda sonuç veren eşitlik halinde bu eşitliğin giderilmesine kadar oylama tekrarlanır. Üçüncü turdan sonra açık oylama yapılır.

Seçici Kurul görüşmeleri kurul üyeleri tarafından kamuoyuna açıklanmaz. Seçici Kurul kararları TGC Yönetim Kurulu tarafından toplu olarak kamuoyuna duyurulur.

ÖDÜLLER

MADDE 10 - Her daldaki yılın başarılı gazetecilerine mesleği simgeleyen bir plaket ve onur belgesi verilir. Ekip olarak ödül kazanılması halinde eserin sahipleri iki gazeteci ise mesleği simgeleyen plaket ve onur belgeleri adlarına düzenlenir. İkiden fazla eser sahibi bulunması durumunda plaket yayın kuruluşu, onur belgesi gazeteciler adına düzenlenir.

MADDE 11 - Ödüller her yıl 10 Haziran da TGC ‘nin kuruluş gününde düzenlenen bir törenle dağıtılır.

ÇAĞRI DUYURUSU:

MADDE 12 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu yönetmelik hükümlerini anımsatan bir özetle üyelerine çağrıda bulunur. Çağrı kamuoyuna da iletilir.

Ödül Kazananlar