Türkiye Gazetecilik Başarı ÖdülleriYönetmelik

TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ
2020

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM:
MADDE 1 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti her yıl “Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri” adıyla bir yarışma düzenler.

MADDE 2 - Gazetecilik Başarı Ödül Dalları: Basın (Gazete, Dergi, Ajans),Televizyon, Radyo ve İnternet Gazeteciliği ana başlıkları altında sıralanır.
Her dalda yarışmaya katılacak yapıtların TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ normlarına uygun olması ön koşuldur.

MADDE 3 - Ana Dal ya da bağlı dallarda yalnızca tek ödül verilir. Seçici Kurulların önerisi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile ödül paylaştırılabilir.

BASIN
A) Haber:
a) Siyasal
b) Ekonomi
c) Toplum
d) Eğitim
e) Sağlık
f) Kültür-Sanat-Magazin
g) Spor

B) Köşe Yazısı
C) Araştırma (Tek ya da Seri)
D) Röportaj - Söyleşi
E) Sayfa Düzeni:

a) Birinci Sayfa Düzeni

b) İç Sayfa Düzeni

F) Karikatür: “Seri-Bant dahil”
G) Fotoğraf

TELEVİZYON

a) Televizyon Haber
b) Haber Araştırma
c) Haber Program
d) Belgesel
e) Kültür-Sanat Programı
f) Spor Programı
g) Kamera Çalışması

RADYO
Haber ya da Program dalında tek bir ödül verilir.

İNTERNET GAZETECİLİĞİ

a) İnternet Haber,
b) İnternet Röportaj
c) İnternet Özgün Köşe Yazısı
bölümlerinden oluşur.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ
Nezih Demirkent Özel Ödülünü doğrudan Yönetim Kurulu belirler.
Yukarıda sayılan dallardan birinde ya da başka bir alanda bir yıllık çalışması dikkate alınarak bir yayın organı veya gazeteciye verilebilir.

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ
TGC Yönetim Kurulu 27 Ocak 2020 tarihli toplantısında her yıl Kadın Haberi Ödülü verilmesini kararlaştırmıştır. Ödül adaylığı, kişisel başvuruyla, Cemiyet Kurul ve Komisyonlarının önerileri ile gerçekleşir. Bu ödüle kişisel başvurularda Yönetmeliğin 4. maddesindeki katılma koşulları esastır. Kadın Haberi Ödülü başvuruları TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonuç Yönetim Kurulu’na sunulacaktır. Ödülü Komisyon önerisiyle Yönetim Kurulu belirler.

KATILMA KOŞULLARI:

MADDE 4 - Ödüller
a) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerine,
b) Basın kartı taşıyan gazetecilere,
c) Basın kartı taşımayan ancak bir yayın organında (gazete-dergi-tv, radyo, ajans ve internet sitelerinde) ilgili yasaya göre düzenlenmiş sözleşme hükümleri ile çalıştıklarını, sözleşmelerinin sürdüğünü yayın organı yetkilisinin onayı ile belgeleyen gazetecilere açıktır.

Ödüle aday yapıtlar, ödülün tarihini taşıyacağı yıl içinde yayınlanmış olmalıdır. Dizi yazılarda yazının başlangıç tarihi dikkate alınır.
Adaylar, bir başka basın kuruluşu tarafından ödüllendirilmiş eserleri ile Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne katılamazlar.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Seçici Kurul üyeleri ödüle aday olamazlar.
Her aday Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne bir dalda ve bir eserle katılabilir ya da önerilebilir. Kendi eserini öneren aday bir ekip içinde de görev yapmışsa ekip dışı tutulur.
Ekip çalışmaları için başvurularda ekibin tüm elemanlarının başvuruyu imzalamaları zorunludur.

MADDE 5 - Ödüllere adaylık aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleşir.
a) Kişisel başvuruyla,
b) Çalıştığı kuruluş ya da kurumun yayın sorumlularının önerisiyle
c) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri önerisiyle.
d) Seçici Kurul Üyeleri yarışma için aday öneremezler.

KATILMA SÜRESİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

MADDE 6 - Yönetmeliğin 4.maddesinde belirlenen koşullara uyan adayların eserlerini en geç 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 16.00’ ya kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliği’ne iletmeleri gerekir.

a) Başvurunun tüm dallarda, adayların özgeçmişlerini ve çalışmalarını belirten basın dalı için 10 adet bilgi yazısı, diğer dallar için 8 adet bilgi yazısı, bir adet fotoğraf ve başvurdukları yapıma esas yazılı metin özetleriyle (Televizyon ve Radyo için) yapılması zorunludur.
b) Gazetecilik için 10 adet (bir asıl dokuz fotokopi) gazete, ayrıca çalışmanın yayınlandığı sayfanın taranmış halinin 1 adet USB belleğe ya da CD’ye yüklenerek gönderilmesi gereklidir.
c) Radyo için 8 adet USB flash bellek veya CD olarak yapılmalı, başvuruya yapımın içeriğinin yer aldığı 8 adet metin eklenmesi zorunludur.
d) Televizyon için 8 adet USB flash belleğe veya DVD’ye kaydedilmiş (video dosyaları MP 4 uzantılı olmalı) görüntü ulaştırılmalıdır. Başvuru konusu olan yapıma 8 adet içerik metninin eklenmesi zorunludur.
e) İnternet Haber, Röportaj ve İnternet Özgün Köşe Yazısı dalındaki başvuruların 8 adet USB flash bellek olarak ulaştırılması gerekmektedir.

BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER

MADDE 7 - Adaylar başvuru yazılarında aşağıdaki bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadırlar.

a) Adı, Soyadı,
b) Eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans bülteni, televizyon, radyo ve internet sitesi ile yayın tarihi
c) Eserin başlığı, katıldığı dal
Yarışmaya aday olan yapıtlar için başvurularda hangi dala aday olunduğu açık biçimde belirtilmelidir. Türüne uymadığı için yarışma dışı bırakılan yapıtlardan Seçici Kurul sorumlu değildir.
d) Televizyon Program ve Televizyon Haberi yayınlanmış olmalıdır ve Madde: 6’ da belirtildiği şekilde gönderilmelidir.

e) Adayın basın kartı numarası ve düzenlenme tarihi belirtilmeli, kısa bir özgeçmiş ile bir portre fotoğrafı başvuruya eklenmelidir.

f) Basın Kartı taşımayanlar için ilgili yasaya göre çalıştığını belgeleyen yayın organı yetkilisinin yazısı gereklidir.

g) Eserleri radyo ve televizyon ile yayınlanmış gazeteciler (a) ve (c) bentlerindeki bilgilere ek olarak yayın günü ve saati ile süresini belirten ve bölüm yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi başvurularına eklemek zorundadırlar.
h) Her türlü imzasız eser, Genel Yayın Müdürü veya Yazı İşleri Müdürü, Televizyon - Radyoda ve İnternet Sitelerinde sorumlu müdür tarafından adayın adı belirtilerek onaylanmış olmalıdır.

SEÇİCİ KURUL

MADDE 8 -

a) Seçici Kurul Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunca belirlenir.
b) Seçici Kurul Basın, Televizyon, Radyo ve İnternet alanında uzun süre çalışmış, görev yaptığı dallarda uzmanlaşmış gazeteci ve akademisyenlerden oluşur. 9 üyeden oluşan basın, 7 üyeden oluşan televizyon-radyo ve 7 üyeden oluşan internet için ayrı jüriler oluşturulur.

MADDE 9 - Seçici Kurul Mayıs ayında toplanır. Bir başkan ve bir yazman seçer.

Sonuçların belirlenmesinde şu yöntem uygulanır.
Her Seçici Kurul üyesi aday gösterilen eserlere 3 (üç) ile 10 (on) arasında değişen tam puan verir. Bir eserin ödül alabilmesi için oy toplamının, oy kullanan Seçici Kurul üyesi sayısına bölünmesi sonunda en az 6 (altı) puan almış olması gereklidir.
Her dalda yılın başarılı gazetecisi olarak bir aday ödüllendirilir.(Alt dalları da bulunan dallarda her alt dal için en yüksek puanı alan aday ödül alır. ) Puanlarda daha fazla sayıda sonuç veren eşitlik halinde bu eşitliğin giderilmesine kadar oylama tekrarlanır. Üçüncü turdan sonra açık oylama yapılır.

Seçici Kurul Ödül Yönetmeliğine uygun bulmadığı aday gösterilen eserlerle ilgili ödüle değer bulunmadığı ibaresi ile görüşünü TGC Yönetim Kuruluna bildirir.

ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI
MADDE 10- Seçici Kurul görüşmeleri kurul üyeleri tarafından kamuoyuna açıklanamaz. Seçici Kurul kararları TGC Yönetim Kurulu tarafından toplu olarak kamuoyuna duyurulur.

ÖDÜLLER

MADDE 11 - Her dalda yılın başarılı gazetecilerine mesleği simgeleyen bir plaket ve onur belgesi verilir. Ekip olarak ödül kazanılması halinde eserin sahipleri iki gazeteci ise mesleği simgeleyen plaket ve onur belgeleri adlarına düzenlenir. İkiden fazla eser sahibi bulunması durumunda plaket yayın kuruluşu, onur belgesi gazeteciler adına düzenlenir.

MADDE 12 - Ödüller her yıl haziran ayı içinde TGC‘nin kuruluş gününde düzenlenen bir törenle dağıtılır.

ÇAĞRI DUYURUSU:

MADDE 13 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu yönetmelik hükümlerini anımsatan bir özetle üyelerine çağrıda bulunur. Çağrı kamuoyuna da iletilir.

ESER ÜZERİNDEKİ MALİ VE MANEVİ HAKLAR

MADDE 14- TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması’na katılanlar, katılım başvurusunu yaparken, yarışmaya katıldığı yapıt üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. Madde yükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına haiz olduğunu, üçüncü kişilerden gelecek olan her türlü talep ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu, eser içinde 3. şahısların kişilik haklarını ihlal eden kısımlar bulunmadığını, eser’in kendi özgün eseri olduğunu Yarışmaya katıldığı eser içeriğinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kullanmadığını, bunlar nedeniyle de TGC’nin zarara uğraması durumunda söz konusu zararı karşılayacağını, TGC’nin bu nedenle, katılımcı eğer TGC üyesi ise ilgili kişiyi üyelikten çıkarma, ihraç etme hakkı yetkisinin de bulunduğunu, katılımcı Ödüle müracaatı ile tüm bu hususları gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.

Katılımcının yarışmaya katıldığı yapıtın ödül kazanması halinde ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin söz konusu yapıtları her türlü işitsel, görsel, dijital ve basılı ortamda umuma iletmek, sergilemek, internet sitesinde yayınlamak, sosyal medya hesabında kullanmak, haber olarak kullanılmak üzere video haline getirilip yayın organlarına gönderilmesine ve TGC Basın Müzesi arşivinde süre sınırı olmaksızın saklanmasına onay verdiği muvafakatini peşinen beyan ve kabul eder.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

MADDE 15- Türkiye Gazetecilik Başarı Ödüllerine müracaat sırasında yönetmeliğin “Başvuru Dosyasında Olması Gerekenler” başlıklı 7. Maddesinde başvuru aşamasında ad-soyadı - iletişim bilgisi-telefon, adres, basın kartı örneği, fotoğraf gibi kişisel verileriniz elde edilmektedir.

Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak TGC’de tarafınızdan müracaatınız sebebi ile elde edilmekte ve saklanmaktadır. Kişisel Verileriniz TGC Yönetim Kurulu ve Seçici Kurula aktarılmakta ve gerekli ve zorunlu hallerde de ve iş bu yönetmelik kapsamında üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Başvurunun ödül alamaması halinde elde edilen kişisel veriler 6 ay süreyle saklanacak ve bu sürenin sonunda kişisel verileriniz imha edilecek bir daha ulaşılmamak üzere silinecektir. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödüllerine başvuru ile kişisel verilerinizin TGC tarafından elde edilmesine açık muvafakatınız (onayınız) olduğunu sadece bu kapsamla sınırlı olarak 6 ay süreyle saklanmasına ve yukarıda şekilde işlenmesini ve üçüncü kişilere aktarılmasını kabul ettiğiniz ve bu konularda aydınlatıldığınız ve buna açık rızanız olduğunuz kabul edilmektedir. Kişisel Verileriniz ile ilgili haklarınız ve sorularınız için, yazılı müracaat adresimiz: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkocağı Caddesi No:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul ve elektronik posta adresimiz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dir.

 

 

 

 

 

 

 

Ödül Kazananlar